Clubreglement

Huishoudelijk Reglement Antwerp Padelclub 

Elk lid van Antwerp Padelclub (VZW Fun in Tennis) wordt geacht bij zijn toetreding kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en verbindt zich ertoe de geest, de atmosfeer en het familiale karakter in alle opzichten te respecteren.

De banen zijn alleen toegankelijk voor:
a) de spelende leden Antwerp Padelclub of door Twizzit (online-reservatie systeem) geregistreerde spelers (zij betalen de baan per beurt aan de bar)
b) de clubs en personen welke door tennisvlaanderen worden uitgenodigd. 

Spelers dienen steeds aangemeld  te zijn alvorens ze de terreinen betreden. De persoon die de reservatie heeft gemaakt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de namen van zijn medespelers. Waardoor de barmedewerker kan bepalen of zij al dan niet lid zijn. Niet-leden dienen te betalen voor ze het terrein betreden.

De banen en het zich daarop bevindende materieel, omheining, padelnetten, kabels, scheidsrechtersstoelen, banken, papierbakken, verlichtingsinstallatie, enz. zijn alle eigendom van Antwerp Padelclub. De leden zijn verplicht op straf van schorsing of uitsluiting, dit alles met zorg te behandelen en beschadigingen door derden aangebracht onmiddellijk ter kennis brengen van het bestuur. Alle schade zal op de dader verhaald worden.

De aanbevelingen van personen, door Antwerp Padelclub belast met onderhoud en nazicht van de banen, materiaal en materieel, dienen stipt opgevolgd te worden.

Leden en genodigden zullen alles vermijden wat aan beplantingen, materieel of het uitzicht schade zou kunnen berokkenen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de daden van hun kinderen.

Het roken, gebruik van glazen zijn niet toegelaten binnen de speelvelden. Niet-alcoholhoudende dranken in flesjes zijn wel toegestaan, op voorwaarde dat het leeggoed terug aan de toog wordt bezorgd.  Het roken en het gebruik van glazen is niet toegelaten in de kleedkamers.

Leden van Antwerp Padelclub hebben eergevoel, zij hebben een naam hoog te houden: daarom is hun houding sportief, hun gedrag onberispelijk, hun taal verzorgd, hun houding waardig.

Behoudens wanneer hierna anders bepaald zijn de spelregels van de Vlaamse Tennisvereniging van kracht (zie officieel jaarboek van Tennis Vlaanderen).

Voor het gebruik van de banen worden de instructies in verband met reservatie strikt nageleefd en de bezettingsnormen gerespecteerd.

Zowel de bar en zijn bijhorigheden als de inboedel staan onder bescherming van de leden, die erover waken dat geen schade wordt toegebracht, noch dat voorwerpen worden vervreemd. Elke handeling in die zin wordt onmiddellijk gemeld aan een bestuurslid. Alle kosten voortvloeiend uit beschadiging of vervreemding zullen verhaald worden op de dader. Sanctie zoals schorsing of uitsluiting is van toepassing.

De kleedkamers dienen na gebruik volledig ontruimd. De club is niet verantwoordelijk voor kledij of uitrusting die achtergelaten worden, noch voor diefstal van persoonlijke voorwerpen of waarde papier van geld.
De bar is elke dag open vanaf 9 uur.

 

Het tarief van de consumpties hangt uit in de bar. Deze prijzen zijn netto. De consumpties worden besteld en afgehaald aan de bar en het leeggoed achteraf terug aan de bar gebracht.

Bij overtreding van het huishoudelijk reglement hebben de bestuursleden het recht de lidmaatschap van betrokken lid af te nemen en met een nota aan de raad van bestuur over te maken, welke zich dan zal beraden over een eventuele sanctie.

De raad van bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen. De leden zijn verzekerd voor ongevallen
tegenover derden en voor zichzelf. Bij ongeval zal het slachtoffer hiervan binnen de 24 uur aangifte doen bij de secretaris of bij afwezigheid bij een ander bestuurslid. Let op: niet leden zijn niet verzekerd voor ongevallen.

Wij wensen u veel padelplezier en een prettig verblijf op onze club.